nederlandsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Ya es bien sabido que...
Het is een welbekend feit dat ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Mucho se ha escrito sobre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Generel åbning til at præsentere et emne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Examinaremos los factores...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Nos basaremos en este análisis para identificar...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Un tema persistente en... es...
Een vast onderwerp in ... is ...
Præsentation af hovedemnerne
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Esta investigación explora las causas de...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Tenemos como propósito...
Ons doel is, ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

...es por definición...
Volgens de definitie betekent ... ...
Bruges til at definere et bestemt ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Bruges til at definere et bestemt ord
Es importante entender correctamente la definición de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Brugt til at definere et bestemt ord
El término... se refiere a...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Brugt til at definere et bestemt ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... se entiende como...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Es importante enfatizar...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Nuestro punto de enfoque será...
Onze aandacht is gevestigd op ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Queremos decir...
Daarmee bedoelen we ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
X encontró una relación significativa entre... y ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget