kinesisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Ya es bien sabido que...
众所周知...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Mucho se ha escrito sobre...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Generel åbning til at præsentere et emne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
如今,大家普遍认为...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Examinaremos los factores...
我们审视...等方面。
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Nos basaremos en este análisis para identificar...
在此分析基础上,我们论证...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Un tema persistente en... es...
在...领域,学者们普遍认为...
Præsentation af hovedemnerne
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Esta investigación explora las causas de...
这项研究探寻...的原因
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
近期相关研究的作者建议...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Tenemos como propósito...
我们的目的是...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

...es por definición...
根据定义,...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
Es importante entender correctamente la definición de...
明确...的定义很重要
Brugt til at definere et bestemt ord
El término... se refiere a...
术语...指...
Brugt til at definere et bestemt ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
根据标准模型,...可以被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
根据...,...被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... se entiende como...
...普遍被认为是指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
提到...,通常我们想到的是...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
两个简短的例子可以解释这一概念。
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Es importante enfatizar...
强调...很重要
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Nuestro punto de enfoque será...
我们的关注点在...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
最后,我们应该明确对...的定义
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Queremos decir...
我们的意思是...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
就此可以提供几种解释。
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
根据...,其他学者认为...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
那么核心问题是:...将如何影响...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
研究表明多种因素与...相关
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
X encontró una relación significativa entre... y ...
...发现...和...存在重要关联
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget