svensk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Ya es bien sabido que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Mucho se ha escrito sobre...
En hel del skrivs och sägs om...
Generel åbning til at præsentere et emne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Det är idag allmänt accepterat att...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Examinaremos los factores...
Vi granskar därefter de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Un tema persistente en... es...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Præsentation af hovedemnerne
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Esta investigación explora las causas de...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Tenemos como propósito...
Syftet är att ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

...es por definición...
… betyder per definition …
Bruges til at definere et bestemt ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Bruges til at definere et bestemt ord
Es importante entender correctamente la definición de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Brugt til at definere et bestemt ord
El término... se refiere a...
Termen ... hänvisar till ...
Brugt til at definere et bestemt ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
Enligt ... definieras ... som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... se entiende como...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Es importante enfatizar...
Det är viktigt att understryka ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Nuestro punto de enfoque será...
Vårt fokus ligger på ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Queremos decir...
Vad vi menar med detta är att ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Flera förklaringar har erbjudits.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
X encontró una relación significativa entre... y ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget