tyrkisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Ya es bien sabido que...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Mucho se ha escrito sobre...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Generel åbning til at præsentere et emne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Examinaremos los factores...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Un tema persistente en... es...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Præsentation af hovedemnerne
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Esta investigación explora las causas de...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Tenemos como propósito...
Amacımız ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

...es por definición...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Bruges til at definere et bestemt ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Bruges til at definere et bestemt ord
Es importante entender correctamente la definición de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Brugt til at definere et bestemt ord
El término... se refiere a...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Brugt til at definere et bestemt ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... se entiende como...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Es importante enfatizar...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Nuestro punto de enfoque será...
Bizim odaklandığımız nokta ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Queremos decir...
Demek istediğimiz şu ki ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Birçok farklı açıklama sunuldu.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
X encontró una relación significativa entre... y ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget