kinesisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Je obecně známým faktem, že...
众所周知...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Generel åbning til at præsentere et emne
Panuje obecná shoda nad tím, že...
如今,大家普遍认为...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Přezkoumali jsme tedy faktory...
我们审视...等方面。
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Na základě analýzy jsme identifikovali...
在此分析基础上,我们论证...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Přetrvávající otázka v...je...
在...领域,学者们普遍认为...
Præsentation af hovedemnerne
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
根据实证研究,...现象已被重点关注。
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
这项研究探寻...的原因
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Autoři nejnovějších studií navrhují...
近期相关研究的作者建议...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Našim cílem je...
我们的目的是...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Podle definice...znamená...
根据定义,...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
Je důležité si ujasnit definici...
明确...的定义很重要
Brugt til at definere et bestemt ord
Termín...odkazuje na...
术语...指...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Podle... je definován/a jako...
根据...,...被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...se obecně rozumí...
...普遍被认为是指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
提到...,通常我们想到的是...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
两个简短的例子可以解释这一概念。
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Je důležité zdůraznit...
强调...很重要
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Zaměřujeme se na...
我们的关注点在...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最后,我们应该明确对...的定义
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
To, co máme na mysli, je...
我们的意思是...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Bylo navrhnuto několik definic.
就此可以提供几种解释。
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Tato vysvětlení vychází z...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
根据...,其他学者认为...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究表明多种因素与...相关
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...发现...和...存在重要关联
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget