engelsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
It is a well-known fact that…
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
A great deal is being written and said about…
Generel åbning til at præsentere et emne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
It is generally agreed today that…
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
We then review the factors…
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
We build on this analysis to identify…
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
... konusundaki kalıcı bir tema ...
A persistent theme in...is…
Præsentation af hovedemnerne
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
This research explores the causes of…
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Amacımız ...
Our purpose is to…
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
By definition… means…
Bruges til at definere et bestemt ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bruges til at definere et bestemt ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
It is important to be clear about the definition of…
Brugt til at definere et bestemt ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
The term… refers to…
Brugt til at definere et bestemt ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
The standard model suggests that… can be defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
According to..., …is defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
…is commonly understood to mean…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Two brief examples might clarify this concept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
It is important to emphasize…
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Our focus is on…
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Finally, we should clarify our definition of…
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Demek istediğimiz şu ki ...
What we mean is that…
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Several explanations have been offered.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
We can characterize these explanations as being rooted in…
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Following..., scholars have argued that …
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
The central question then becomes: how might… affect…?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...found a significant correlation between… and…
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget