kinesisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
众所周知...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Generel åbning til at præsentere et emne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
如今,大家普遍认为...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
我们审视...等方面。
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
在此分析基础上,我们论证...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
... konusundaki kalıcı bir tema ...
在...领域,学者们普遍认为...
Præsentation af hovedemnerne
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
这项研究探寻...的原因
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
近期相关研究的作者建议...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Amacımız ...
我们的目的是...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
根据定义,...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
明确...的定义很重要
Brugt til at definere et bestemt ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
术语...指...
Brugt til at definere et bestemt ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
根据标准模型,...可以被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
根据...,...被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...普遍被认为是指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
提到...,通常我们想到的是...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
两个简短的例子可以解释这一概念。
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
强调...很重要
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
我们的关注点在...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最后,我们应该明确对...的定义
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Demek istediğimiz şu ki ...
我们的意思是...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
就此可以提供几种解释。
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
根据...,其他学者认为...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
研究表明多种因素与...相关
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...发现...和...存在重要关联
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget