tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Je obecně známým faktem, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Generel åbning til at præsentere et emne
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Přetrvávající otázka v...je...
Præsentation af hovedemnerne
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Amacımız ...
Našim cílem je...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Podle definice...znamená...
Bruges til at definere et bestemt ord
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Bruges til at definere et bestemt ord
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Je důležité si ujasnit definici...
Brugt til at definere et bestemt ord
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termín...odkazuje na...
Brugt til at definere et bestemt ord
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Podle... je definován/a jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...se obecně rozumí...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Je důležité zdůraznit...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Zaměřujeme se na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Demek istediğimiz şu ki ...
To, co máme na mysli, je...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Bylo navrhnuto několik definic.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Tato vysvětlení vychází z...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget