Thai | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Generel åbning til at præsentere et emne
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Ein beständiges Thema in ... ist...
รูปแบบคงที่...คือ...
Præsentation af hovedemnerne
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Unsere Intention ist, ...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
ในความหมาย... หมายถึง...
Bruges til at definere et bestemt ord
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Bruges til at definere et bestemt ord
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Brugt til at definere et bestemt ord
Der Begriff ... bezieht sich auf...
คำนี้...หมายถึง...
Brugt til at definere et bestemt ord
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Gemäß ... wird ... definiert als...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...wird im Allgemeinen verstanden als...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Es ist wichtig zu betonen, dass...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Damit meinen wir...
เราหมายถึงว่า...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget