ungarsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Közismert tény, miszerint...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Rengeteg anyag szól arról...
Generel åbning til at præsentere et emne
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Ein beständiges Thema in ... ist...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Præsentation af hovedemnerne
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Unsere Intention ist, ...
A célunk, hogy...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Bruges til at definere et bestemt ord
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Bruges til at definere et bestemt ord
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Brugt til at definere et bestemt ord
Der Begriff ... bezieht sich auf...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Brugt til at definere et bestemt ord
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Gemäß ... wird ... definiert als...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...wird im Allgemeinen verstanden als...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Damit meinen wir...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget