Græsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Közismert tény, miszerint...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Rengeteg anyag szól arról...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Generel åbning til at præsentere et emne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Utána áttekintjük a tényezőket...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Præsentation af hovedemnerne
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
A célunk, hogy...
Ο σκοπός μας είναι...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Bruges til at definere et bestemt ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Bruges til at definere et bestemt ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Brugt til at definere et bestemt ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Brugt til at definere et bestemt ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Με αυτό εννοούμε ότι...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget