tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Közismert tény, miszerint...
Je obecně známým faktem, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Rengeteg anyag szól arról...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Generel åbning til at præsentere et emne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Utána áttekintjük a tényezőket...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
A...egy állandó téma a ...-ban.
Přetrvávající otázka v...je...
Præsentation af hovedemnerne
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
A célunk, hogy...
Našim cílem je...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Podle definice...znamená...
Bruges til at definere et bestemt ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Bruges til at definere et bestemt ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Je důležité si ujasnit definici...
Brugt til at definere et bestemt ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termín...odkazuje na...
Brugt til at definere et bestemt ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Podle... je definován/a jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...se obecně rozumí...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Je důležité zdůraznit...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Zaměřujeme se na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
To, co máme na mysli, je...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Bylo navrhnuto několik definic.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Tato vysvětlení vychází z...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget