engelsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafen viser et plateau ved niveauet...
The graphs show a plateau at the level of…
Brugt når en graf udjævner
Billedet indeholder...
Within the picture is contained…
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
This diagram represents…and therefore shows that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafens facon demonstrerer at...
The shape of the graph demonstrates that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
The graph can thus be used to predict…
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur... repræsenterer...
Figure…representing…
Brugt som tekst under et diagram
Figur... viser...
Figure…showing…
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... undersøger...
Diagram…examining…
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... skildrer...
Diagram…depicting…
Brugt som tekst under et diagram