dansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
The graphs show a plateau at the level of…
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Brugt når en graf udjævner
Within the picture is contained…
Billedet indeholder...
Brugt til at beskrive et billede
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The shape of the graph demonstrates that…
Grafens facon demonstrerer at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figure…representing…
Figur... repræsenterer...
Brugt som tekst under et diagram
Figure…showing…
Figur... viser...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…examining…
Diagram... undersøger...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…depicting…
Diagram... skildrer...
Brugt som tekst under et diagram