tjekkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Brugt når en graf udjævner
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Brugt til at beskrive et billede
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Brugt som tekst under et diagram
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
Brugt som tekst under et diagram