vietnamesisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Brugt når en graf udjævner
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Brugt til at beskrive et billede
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

आकार... ...का वर्णन करता है.
Hình... minh họa...
Brugt som tekst under et diagram
यह आकार ...दिखाता है.
Hình... thể hiện...
Brugt som tekst under et diagram
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Biểu đồ... cho thấy...
Brugt som tekst under et diagram
यह आकार ...दिखाता है.
Biểu đồ... mô tả...
Brugt som tekst under et diagram