engelsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
The graphs show a plateau at the level of…
Brugt når en graf udjævner
De afbeelding bevat ...
Within the picture is contained…
Brugt til at beskrive et billede
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
The shape of the graph demonstrates that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
The graph can thus be used to predict…
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figure…representing…
Brugt som tekst under et diagram
Afbeelding ... toont ...
Figure…showing…
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram…examining…
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... beschrijft ...
Diagram…depicting…
Brugt som tekst under et diagram