tjekkisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Brugt når en graf udjævner
L'immagine mostra...
V obrázku je obsažen(a)...
Brugt til at beskrive et billede
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Tvar grafu ukazuje, že...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

L'immagine... rappresenta...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Brugt som tekst under et diagram
L'immagine... mostra...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Brugt som tekst under et diagram
Il diagramma... spiega...
Diagram... zkoumá...
Brugt som tekst under et diagram
Il diagramma...rappresenta...
Diagram... znázorňuje
Brugt som tekst under et diagram