polsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Brugt når en graf udjævner
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Brugt til at beskrive et billede
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
Brugt som tekst under et diagram
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
Brugt som tekst under et diagram
示图...表示...
Diagram...bada...
Brugt som tekst under et diagram
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
Brugt som tekst under et diagram