svensk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Brugt når en graf udjævner
이 그림 속에는 ...
Bilden visar ...
Brugt til at beskrive et billede
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Formen på diagrammet visar på att ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

...를 나타내는 표
Figur ... respresenterar ...
Brugt som tekst under et diagram
...을 보여주는 표
Figur ... visar ...
Brugt som tekst under et diagram
...을 관찰한 표
Diagram ... undersöker ...
Brugt som tekst under et diagram
...을 보여주는 표
Diagram ... skildrar ...
Brugt som tekst under et diagram