koreansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Brugt når en graf udjævner
Rysunek zawiera...
이 그림 속에는 ...
Brugt til at beskrive et billede
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Z kształtu wykresu wynika, że...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Rysunek... przedstawia...
...를 나타내는 표
Brugt som tekst under et diagram
Rysunek... pokazuje...
...을 보여주는 표
Brugt som tekst under et diagram
Diagram...bada...
...을 관찰한 표
Brugt som tekst under et diagram
Diagram... zobrazowuje...
...을 보여주는 표
Brugt som tekst under et diagram