engelsk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
The graphs show a plateau at the level of…
Brugt når en graf udjævner
Bilden visar ...
Within the picture is contained…
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Formen på diagrammet visar på att ...
The shape of the graph demonstrates that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
The graph can thus be used to predict…
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur ... respresenterar ...
Figure…representing…
Brugt som tekst under et diagram
Figur ... visar ...
Figure…showing…
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... undersöker ...
Diagram…examining…
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... skildrar ...
Diagram…depicting…
Brugt som tekst under et diagram