kinesisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
图表显示在...水平下保持稳定
Brugt når en graf udjævner
Bilden visar ...
图片中包含...
Brugt til at beskrive et billede
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
图表表明...,因此得出...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Formen på diagrammet visar på att ...
图表的变化表明...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
因此,该图表可以用来预测...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Figur ... respresenterar ...
数字...代表...
Brugt som tekst under et diagram
Figur ... visar ...
数字...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... undersöker ...
示图...表示...
Brugt som tekst under et diagram
Diagram ... skildrar ...
示图...描绘...
Brugt som tekst under et diagram