vietnamesisk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Brugt når en graf udjævner
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Brugt til at beskrive et billede
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... minh họa...
Brugt som tekst under et diagram
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Hình... thể hiện...
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Biểu đồ... cho thấy...
Brugt som tekst under et diagram
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Biểu đồ... mô tả...
Brugt som tekst under et diagram