spansk | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Brugt når en graf udjævner
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Dentro de la figura se encuentra...
Brugt til at beskrive et billede
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La forma del gráfico demuestra que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Así, con el gráfico podemos predecir...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

... figürü ...'yi temsil ediyor.
La figura... representa...
Brugt som tekst under et diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
La figura... muestra...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
El diagrama... analiza...
Brugt som tekst under et diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
El diagrama... representa...
Brugt som tekst under et diagram