hindi | Fraser - Akademisk | Grafer, Billeder og Diagrammer

Indholdsfortegnelse | Forord | Hoveddel | Statistikker | Grafer, Billeder og Diagrammer | Afslutning | Henvisning | Forkortelser

Grafer, Billeder og Diagrammer - Beskrivelse

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Brugt ved beskrivelse af en trend i en graf
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Brugt når en graf udjævner
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Brugt til at beskrive et billede
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Brugt til at beskrive et diagrams information

Grafer, Billeder og Diagrammer - Fortolkning

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Brugt til at få en dybere fortolkning af et diagram og til at forklare det
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Brugt når en fremtidig graf trend kan formodes
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Brugt når der er adskillige måder at forklare en graf på

Grafer, Billeder og Diagrammer - Tekstforklaringer

Hình... minh họa...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Brugt som tekst under et diagram
Hình... thể hiện...
यह आकार ...दिखाता है.
Brugt som tekst under et diagram
Biểu đồ... cho thấy...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Brugt som tekst under et diagram
Biểu đồ... mô tả...
यह आकार ...दिखाता है.
Brugt som tekst under et diagram