tjekkisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
... na rozdíl od... je/jsou...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... a... se liší, pokud jde o...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
První... na rozdíl od druhého...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Řekla bych, že...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Zdá se mi, že...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Podle mého názoru...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Z mého pohledu...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Jsem toho názoru, že...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Nelze popřít, že..., ale ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Nelze popřít, že..., nicméně...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Naopak/Naproti očekávání...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Na jedné straně...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Na druhé straně...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Navzdory...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Navzdory tomu, že...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Vědecky/Historicky vzato...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Mimochodem...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau