spansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
En términos generales, coincido con X porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Comprendo su planteamiento...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Mi tute konsentas, ke...
Coincido totalmente en que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Respaldo completamente la idea de que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Mi tute malkonsentas, ke...
Difiero completamente en relación a...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En kontrasto al..., ...montras...
En contraste con..., ... muestra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...per kontrasto kun...estas...
... en contraste con... es/son...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...estas simila al... rilate...
... es similar a... en lo referente a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...kaj... malsamas en terminoj de...
... y... difieren en relación a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
La unua..., kontraste, la dua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Mi dirus, ke...
Podría decir que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Ŝajnas al mi, ke...
A mi parecer...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Miaopinie…
En mi opinión...
Brugt til at give en personlig mening
El mia vidpunkto...
Desde mi punto de vista...
Brugt til at give en personlig mening
Mi estas de la opinio, ke...
Soy de la opinión de que...
Brugt til at give en personlig mening
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Estas mia kredo, ke... ĉar...
A mi parecer... debido a que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Certe..., sed...
Es cierto que..., pero...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Koncedita, ..., tamen...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Kontraŭe, ...
Por el contrario,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Unuflanke...
Por una parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Aliflanke…
Por otra parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Malgraŭ…
A pesar de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Malgraŭ la fakto ke...
A pesar de que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Science/Historie parolanta...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Parenteze...
Cabe acotar...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Krome...
Además,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau