tjekkisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Je comprends son point de vue.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Je suis entièrement d'accord que...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...and... sont similaires/différents au regard de...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En opposition avec..., ...montre...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
..., par contraste avec..., est/sont...
... na rozdíl od... je/jsou...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...est similaire à... en ce qui concerne...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...et... diffèrent en termes de...
... a... se liší, pokud jde o...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Le premier..., a contrario, le second...
První... na rozdíl od druhého...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Je dirais que...
Řekla bych, že...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Il me semble que...
Zdá se mi, že...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
À mon sens...
Podle mého názoru...
Brugt til at give en personlig mening
Selon mon point de vue...
Z mého pohledu...
Brugt til at give en personlig mening
Je suis d'opinion que...
Jsem toho názoru, že...
Brugt til at give en personlig mening
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
De l'avis général..., mais...
Nelze popřít, že..., ale ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il va de soi que..., cependant...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Au contraire, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
D'un coté...
Na jedné straně...
Brugt til at præsentere en side af et argument
D'un autre côté...
Na druhé straně...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
En dépit de...
Navzdory...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
En dépit du fait que...
Navzdory tomu, že...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Vědecky/Historicky vzato...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
À propos de...
Mimochodem...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
En outre...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau