koreansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
제 생각에는, ...
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
저의 관점에서는, ...
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
반대로, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
한편으로는 ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
다른 한편으로는 ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
... 에도 불구하고, ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
... 한 사실에도 불구하고,
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
부수적으로, ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
게다가, ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau