spansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
En términos generales, coincido con X porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Comprendo su planteamiento...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Jag håller helt med om att ...
Coincido totalmente en que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Respaldo completamente la idea de que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Difiero completamente en relación a...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
I motsats till ..., ... visar ...
En contraste con..., ... muestra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... till skillnad från ... är...
... en contraste con... es/son...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... liknar ... när det gäller ...
... es similar a... en lo referente a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... y... difieren en relación a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Jag skulle säga att ...
Podría decir que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
För mig verkar det som att ...
A mi parecer...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Enligt min åsikt ...
En mi opinión...
Brugt til at give en personlig mening
Från min synpunkt sett ...
Desde mi punto de vista...
Brugt til at give en personlig mening
Jag är av den uppfattningen att ...
Soy de la opinión de que...
Brugt til at give en personlig mening
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Det är min åsikt att ... eftersom ...
A mi parecer... debido a que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Visserligen ... men ...
Es cierto que..., pero...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Tvärtom ...
Por el contrario,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Å ena sidan ...
Por una parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Å andra sidan ...
Por otra parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Trots ...
A pesar de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Trots att ...
A pesar de que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
För övrigt/Förresten ...
Cabe acotar...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Dessutom ...
Además,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau