russisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Согласие
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Я полностью согласен, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Я совершенно не соголасен с...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
И наоборот, ... показывает...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... na rozdíl od... je/jsou...
В отличие от...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... a... se liší, pokud jde o...
... и ... различаются в понимании ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
První... na rozdíl od druhého...
Первое...., второе, напротив, ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Řekla bych, že...
Я бы предположил, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Zdá se mi, že...
Мне кажется, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Podle mého názoru...
Я считаю, что...
Brugt til at give en personlig mening
Z mého pohledu...
По моему мнению...
Brugt til at give en personlig mening
Jsem toho názoru, že...
Я придерживаюсь мнения, что...
Brugt til at give en personlig mening
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Я полагаю, что...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Нельзя не заметить, что ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Nelze popřít, že..., ale ...
Согласен.., но...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Nelze popřít, že..., nicméně...
Согласен,... , и тем неменее
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Naopak/Naproti očekávání...
Напротив,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Na jedné straně...
С одной стороны
Brugt til at præsentere en side af et argument
Na druhé straně...
С другой стороны...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Navzdory...
Несмотря на
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Navzdory tomu, že...
Хотя...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Vědecky/Historicky vzato...
Говоря научным языком...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Mimochodem...
Между прочим...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Более того...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau