fransk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
On peut voir avec... que...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Les informations semblent suggérer que...
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
Les chiffres révèlent que...
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Plusieurs résultats notables furent...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
Une corrélation fut établie entre...et...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
Comme prévu, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
Les statistiques montrent que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
Selon les statistiques...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
Statistiquement parlant...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater