italiensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Come si può osservare da...., ...
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
I dati sembrano suggerire che...
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
I grafici rivelano che...
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Dal grafico si rende evidente che...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Alcuni dati degni di nota sono...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
Come già annunciato...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
La statistica mostra che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
Parlando in termini statistici...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater