rumænsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
Din faptul că...reiese...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
După cum putem observa din...,....
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Datele par să sugereze faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
...a fost corelat pozitiv cu...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
După cum am anticipat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
Statisticile demonstrează faptul că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
Conform statisticilor...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
Din punct de vedere statistic...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater