spansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
A partir de... se puede observar que...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Como se puede ver en...
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Los datos parecen sugerir que...
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
La figuras revelan que...
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Con base en las figuras se puede notar que...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Varios resultados relevantes fueron...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
... fue asociado positivamente con...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
Como se predijo...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
Las estadísticas muestran que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
Según las estadísticas,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
Desde el punto de vista estadístico...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater