dansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

It can be seen from… that…
Det kan ses ud fra... at...
Brugt til at beskrive rå data
As can be seen from…, …
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Brugt til at beskrive rå data
The data would seem to suggest that…
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Brugt til at beskrive rå data
The figures reveal that…
Figurerne afslører at...
Brugt til at beskrive rå data
From the figures it is apparent that…
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Brugt til at beskrive rå data
Several noteworthy results were…
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
The results of the present study demonstrate that…
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...was positively correlated with…
... var absolut korreleret med...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
As predicted, …
Som forudset,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
This finding is consistent with X's contention that…
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
This finding reinforces X's assertion that…
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

The statistics show that…
Statistikkerne viser at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
According to the statistics…
I følge statistikkerne...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
When one looks at the statistics, one can see that…
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistically speaking…
Statistisk set...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater