finsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

It can be seen from… that…
... on nähtävissä, että...
Brugt til at beskrive rå data
As can be seen from…, …
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Brugt til at beskrive rå data
The data would seem to suggest that…
Aineisto viittaa siihen, että...
Brugt til at beskrive rå data
The figures reveal that…
Luvut osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data
From the figures it is apparent that…
Lukujen perusteella on selvää, että...
Brugt til at beskrive rå data
Several noteworthy results were…
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
The results of the present study demonstrate that…
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...was positively correlated with…
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
As predicted, …
Kuten ennustettu, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

The statistics show that…
Tilastot näyttävät, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
According to the statistics…
Tilastojen mukaan...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
When one looks at the statistics, one can see that…
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistically speaking…
Tilastollisesti puhuen...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater