russisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

It can be seen from… that…
Это можно предположить, исходя из того, что...
Brugt til at beskrive rå data
As can be seen from…, …
Как можно заметить, исходя из..., ...
Brugt til at beskrive rå data
The data would seem to suggest that…
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Brugt til at beskrive rå data
The figures reveal that…
Цифровые данные обнаруживают, что...
Brugt til at beskrive rå data
From the figures it is apparent that…
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Brugt til at beskrive rå data
Several noteworthy results were…
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
The results of the present study demonstrate that…
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...was positively correlated with…
... хорошо сочеталось с ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
As predicted, …
Как мы и предполагали...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
This finding is consistent with X's contention that…
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
This finding reinforces X's assertion that…
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

The statistics show that…
Статистика показывает, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
According to the statistics…
Согласно статистике...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
When one looks at the statistics, one can see that…
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistically speaking…
Статистиически...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater