svensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

It can be seen from… that…
Det framgår av ... att ...
Brugt til at beskrive rå data
As can be seen from…, …
Enligt vad som framgår av ..., ...
Brugt til at beskrive rå data
The data would seem to suggest that…
Uppgifterna verkar antyda att ...
Brugt til at beskrive rå data
The figures reveal that…
Siffrorna avslöjar att ...
Brugt til at beskrive rå data
From the figures it is apparent that…
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Brugt til at beskrive rå data
Several noteworthy results were…
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
The results of the present study demonstrate that…
Resultaten från denna studie visar på att ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...was positively correlated with…
... var positivt korrelerade med ....
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
As predicted, …
Som förutspått, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
This finding is consistent with X's contention that…
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
This finding reinforces X's assertion that…
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

The statistics show that…
Statistiken visar att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
According to the statistics…
Enligt statistiken ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
When one looks at the statistics, one can see that…
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistically speaking…
Rent statistiskt sett ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater