tjekkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

It can be seen from… that…
To může být vidět z..., že...
Brugt til at beskrive rå data
As can be seen from…, …
Jak je možno vidět z..., ...
Brugt til at beskrive rå data
The data would seem to suggest that…
Zdá se, že údaje naznačují...
Brugt til at beskrive rå data
The figures reveal that…
Čísla ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data
From the figures it is apparent that…
Z údajů je zřejmé, že...
Brugt til at beskrive rå data
Several noteworthy results were…
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
The results of the present study demonstrate that…
Výsledky této studie ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...was positively correlated with…
...pozitivně koreloval(a) s...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
As predicted, …
Jak se dalo předpokládat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
This finding is consistent with X's contention that…
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
This finding reinforces X's assertion that…
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

The statistics show that…
Dané statistiky ukazují, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
According to the statistics…
Podle daných statistických údajů...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
When one looks at the statistics, one can see that…
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistically speaking…
Statisticky řečeno...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater