ungarsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Brugt til at beskrive rå data
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Brugt til at beskrive rå data
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater