svensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det framgår av ... att ...
Brugt til at beskrive rå data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Brugt til at beskrive rå data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Brugt til at beskrive rå data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Siffrorna avslöjar att ...
Brugt til at beskrive rå data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Brugt til at beskrive rå data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...estis pozitive korelaciita kun...
... var positivt korrelerade med ....
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Kiel antaŭdiris,...
Som förutspått, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

La statistikoj montras, ke...
Statistiken visar att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Laŭ la statistiko...
Enligt statistiken ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistike parolante...
Rent statistiskt sett ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater