engelsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Brugt til at beskrive rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Brugt til at beskrive rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Brugt til at beskrive rå data
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Brugt til at beskrive rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Brugt til at beskrive rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater