italiensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

... on nähtävissä, että...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Brugt til at beskrive rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Come si può osservare da...., ...
Brugt til at beskrive rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
I dati sembrano suggerire che...
Brugt til at beskrive rå data
Luvut osoittavat, että...
I grafici rivelano che...
Brugt til at beskrive rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Dal grafico si rende evidente che...
Brugt til at beskrive rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alcuni dati degni di nota sono...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Kuten ennustettu, ...
Come già annunciato...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Tilastot näyttävät, että...
La statistica mostra che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastojen mukaan...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastollisesti puhuen...
Parlando in termini statistici...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater