kinesisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Brugt til at beskrive rå data
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Brugt til at beskrive rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater