svensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

... on nähtävissä, että...
Det framgår av ... att ...
Brugt til at beskrive rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Brugt til at beskrive rå data
Luvut osoittavat, että...
Siffrorna avslöjar att ...
Brugt til at beskrive rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Brugt til at beskrive rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var positivt korrelerade med ....
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Kuten ennustettu, ...
Som förutspått, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Tilastot näyttävät, että...
Statistiken visar att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastojen mukaan...
Enligt statistiken ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastollisesti puhuen...
Rent statistiskt sett ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater