tyrkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

On peut voir avec... que...
...'den görülebileceği üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
Comme il peut être vu avec..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
Les informations semblent suggérer que...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Brugt til at beskrive rå data
Les chiffres révèlent que...
Sayılar gösteriyor ki ...
Brugt til at beskrive rå data
Au regard des chiffres, il est clair que...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
Plusieurs résultats notables furent...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Une corrélation fut établie entre...et...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Comme prévu, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Les statistiques montrent que...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Selon les statistiques...
İstatistiklere göre ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Au regard des statistiques, on peut observer que...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistiquement parlant...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater