rumænsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Uit ... blijkt dat ...
Din faptul că...reiese...
Brugt til at beskrive rå data
Zoals ... aantoont, ...
După cum putem observa din...,....
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Datele par să sugereze faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
De cijfers onthullen dat ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Brugt til at beskrive rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Zoals voorspeld, ...
După cum am anticipat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

De statistieken tonen aan dat ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Volgens de statistieken ...
Conform statisticilor...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisch gezien ...
Din punct de vedere statistic...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater