polsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Brugt til at beskrive rå data
...에서 보다시피, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Brugt til at beskrive rå data
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Dane te zdają się sugerować, że...
Brugt til at beskrive rå data
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Dane wykazują, że...
Brugt til at beskrive rå data
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Z danych wynika, że...
Brugt til at beskrive rå data
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Kilka godnych uwagi wyników...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...był dodatnio skorelowany z...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
예상 했던 데로, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

통계자료에 따르면...
Statystyki pokazują, że...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
통계에 의하면,
Według statystyk...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
통계적으로 말하면,
Statystycznie rzecz biorąc...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater